AKTIVITI SEKOLAH


PROGRAM KECEMERLANGAN STAF/GURU

BIL
AKTIVITI
OBJEKTIF
  TINDAKAN
1
Mesyuarat Kurikulum
(minimum 4 kali setahun)
Membincang
1.      Analisa dan post mortem ujian dan peperiksaan
2.     Mengenalpasti program peningkatan prestasi pelajar
3.     Membincangkan isu semasa mengenai kurikulum
4.     Mengkaji aspek kekuatan  dan kelemahandalam pelaksanaan P &P
5.     Membuat penambahbaikan dalam pelaksanaan kurikulum dari semasa ke semasa
AJK Jawatankuasa Kurikulum
2
Mesyuarat Panitia
(minimum 4 kali setahun)
Membincangkan program / strategi peningkatan prestasi akademik pelajar
Semua ahli panitia
3
Analisis Peperiksaan / Head Count
Mengenal pasti tahap pencapaian pelajar
Menentukan bentuk / proses selanjutnya untuk pencapaian cemerlang
Guru mata pelajaran
4
Penetapan Sasaran Kerja pelajar untuk Setiap Mata pelajaran
Memastlkan pelajar mengetahui apa yang akan dipelajari untuk tahun semasa (ETR dalam Headcount setiap pelajar)
Guru Mata Pelajaran
5
Pemantauan dan Penyeliaan
Pengajaran dan Pembelajaran
Mempertingkatkan daya profesionalisme guru dalam melaksanakan kurikulum melalui proses pengajaran dan pembelajaran
Semua kumpulan pengurusan
6
Penyemakan Buku Latihan / Nota Pelajar
Mempertingkatkan daya profesionalisme guru dalam melaksanakan kurikulum melalui proses pengajaran dan pembelajaran (PKB)
Semua kumpulan pengurusan
7
Penyemakan Buku Latihan/Nota Pelajar
Mempertingkatkan daya profesionalisme guru dalam melaksanakan kurikulum melalui proses pengajaran dan pembelajaran (PKB)
Semua kumpulan pengurusan
8
Ujian, Penilaian dan Peperiksaan
-           Ujian formatif / sumatif
          OTI 1, OTI 2, OTI 3, ETR
-          Peperiksaan PMR/SPM
-          Memberi pendedahan kepada pelajar tentang kelemahan dan kesilapan untuk dibaiki
-          Mengesan murid yang berpotensi cemerlang, sederhana dan
-          kritikal .
Guru mata pelajaran
9
Program Peningkatan Staf
Meningkatan tahap profesionalisma guru dari masa ke semasa.
Semua guru


PROGRAM KECEMERLANGAN  PELAJAR
     
BIL
AKTIVITI
OBJEKTIF
TINDAKAN
1
 Kerja rumah terancang
    i. Selepas P&P
    ii. Semasa Cuti Sekolah
Memberi pendedahan meningkatkan keyakinan pelajar dan kebiasaan menjawab soalan peperiksan
Guru mata pelajaran
2
 Latih Tubi
    i. Latih Tubi Berfokus
    ii. Latih Tubi Berpandu
Memberi pendedahan meningkatkan keyakinan pelajar dan kebiasaan menjawab soalan peperiksan
Guru mata pelajaran
3
 'Aku Janji'
Menyatakan janji untuk berjaya dengan cemerlang
Kaunselor
4
Kelas Bimbingan Terancang
    i.  Kelas Tambahan
    ii  Kelas Latih Tubi
Memastikan semua pelajar dapat meningkatkan kefahaman dalam mata pelajaran
Guru matapelajaran
5
Teknik Belajar Berkesan
    i.  Kemahiran Belajar
    ii.  Kemahiran Mencatat Nota
    iii.  Kemahiran Mengingat
    iv.  Kemahiran Mengulangkaji
     v.  Pengurusan Stress
Semua pelajar dapat meningkatkan pencapaian dalam mata pelajaran pada semua peringkat.  Pelajar dapat menjawab soalan peperiksaan dengan tepat dan betul 
Kaunselor
6
 Fokus PMR / SPM
    i.  Bengkel Teknik Menjawab
    ii.  Gerak Gempur
       
-   Pelajar dapat menguasai teknik-teknik menjawab soalan dan
    memahami kehendak soalan
-   Pelajar menjawab soalan dengan tepat
-   Memberi pendedahan kepada pelajar tentang kelemahan dan
    kesilapan untuk dibaiki
-   Mengesan murid yang berpotensi cemerlang, sederhana dan
    kritikal
Guru Matapelajaran
Penceramah jemputan
7
 Siri Motivasi
    i.  Motivasi Kendiri
    ii. Motivasi Kerjaya
   iii. Motivasi Keibubapaan
   iv. Pecutan Akhir Menjelang
       Peperiksaan
 Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab dan berkeyakian
Kaunselor
Penceramah JemputanNo comments:

Post a Comment